Bankacılık Sektöründe KVK

Dijital çağın gelişmesi ve finansal işlemlerin büyük ölçüde elektronik ortamda gerçekleşmesi, bankacılık sektöründe kişisel verilerin korunmasını her zamankinden daha önemli hale getirmiştir. Müşterilerin finansal bilgileri ve kimlik bilgileri oldukça hassas olduğundan, bu verilerin yetkisiz erişimlere, hırsızlıklara ve kötüye kullanıma karşı korunması bankaların temel yükümlülükleri arasındadır.

Bu bağlamda, 2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), bankacılık sektöründe kişisel verilerin işlenmesine ilişkin önemli düzenlemeler getirmiştir. Bu kanun kapsamında, bankalar veri sorumlusu olarak nitelendirilmekte ve bu sıfatla, işledikleri kişisel veriler için çeşitli yükümlülükler üstlenmektedirler.

Bankaların KVKK Kapsamındaki Yükümlülükleri:

  • Veri Güvenliğinin Sağlanması: Bankalar, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini, değiştirilmesini, yok edilmesini veya ortadan kaldırılmasını önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirleri almalıdır. Bu tedbirler arasında, veri tabanlarının şifrelenmesi, yetkisiz erişim kontrol sistemlerinin kurulması ve veri yedekleme işlemlerinin düzenli olarak yapılması gibi önlemler yer almaktadır.
  • Veri İmha: Bankalar, işleme amaçları ortadan kalkmış veya kanunlarda öngörülen süreler dolmuş olan kişisel verileri silmeli, yok etmeli veya anonim hale getirmelidir.
  • Veri Sahibinin Hakları: Bankalar, kişisel verileri işlenen kişilere, bu verileri görme, düzeltme, silme, işlenmesini sınırlama ve taşınabilirlik haklarını sunmakla yükümlüdür. Ayrıca, ilgili kişi veri işleme faaliyetine itiraz etme hakkına da sahiptir.
  • Veri Paylaşımı: Bankalar, kişisel verileri ancak ilgili kişinin açık rızası veya kanunlarda öngörülen özel hallerde üçüncü kişilerle paylaşabilir.
  • Veri İhlali Bildirimi: Bankalar, kişisel verilerde meydana gelen hırsızlık, kaybolma veya benzeri güvenlik ihlallerini Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na ve ilgili kişilere bildirmek zorundadır.

Veri Güvenliği ve Müşteri Güveni:

KVKK’ya uyum sağlamak, bankalar için yalnızca yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda müşteri güvenini kazanmak ve korumak için de oldukça önemlidir. Güvenli bir veri işleme ortamı sunan bankalar, müşterilerinin finansal bilgilerinin korunacağına dair güvence vererek, müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırma imkanı bulmaktadır.

Bankacılık sektöründe kişisel verilerin korunmasına ilişkin bazı önemli hususları da sizlerle paylaşmak isteriz.

1. Risk Yönetimi Yaklaşımı: Bankalar, kişisel verilerin korunmasına ilişkin riskleri proaktif bir şekilde belirlemeli ve bu risklere karşı gerekli önlemleri almalıdır. Bu kapsamda, veri varlıklarının envanteri çıkarılmalı, veri güvenliği ihlallerine karşı risk analizleri yapılmalı ve bu analizlere dayalı olarak gerekli teknik ve idari tedbirler hayata geçirilmelidir.

2. Veri Minimasyon İlkesi: Bankalar, yalnızca işleme amaçları için gerekli olan en az miktarda kişisel veriyi işlemelidir. Gereksiz veya işleme amacıyla ilgisi olmayan kişisel veriler toplanmamalı ve işlenmemelidir.

3. Veri İşaretleme: Bankalar, işlenen kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiğine dair bilgileri, veri sahiplerinin kolayca erişebileceği şekilde işaretlemelidir. Bu sayede, veri sahipleri hangi verilerinin hangi amaçlarla işlendiğine dair şeffaf bilgiye sahip olabilirler.

4. Veri Tabanı Güvenliği: Bankalar, kişisel verilerin işlendiği veri tabanlarını yetkisiz erişimlere, hırsızlıklara ve kötüye kullanıma karşı korumak için gerekli güvenlik önlemlerini almalıdır. Bu kapsamda, veri tabanlarının şifrelenmesi, veri erişim kontrollerinin sıkı bir şekilde uygulanması ve düzenli olarak veri yedekleme işlemlerinin yapılması gibi önlemler alınabilir.

5. Çalışan Eğitimleri: Bankalar, çalışanlarına kişisel verilerin korunmasına ilişkin gerekli eğitimleri vermelidir. Bu eğitimlerde, çalışanlara KVKK’nın temel hükümleri, veri güvenliği ilkeleri ve veri ihlallerine karşı nasıl davranmaları gerektiği gibi konularda bilgi verilmelidir.

6. Üçüncü Taraf İşleyiciler: Bankalar, kişisel verileri üçüncü taraflara işlettirdiklerinde, bu üçüncü tarafların da KVKK’ya uygun bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamalıdır. Bu kapsamda, üçüncü taraf işleyiciler ile yazılı sözleşmeler imzalanmalı ve bu sözleşmelerde veri güvenliğine ilişkin gerekli şartlar belirtilmelidir.

7. Denetim ve Raporlama: Bankalar, kişisel verilerin korunmasına ilişkin faaliyetlerini düzenli olarak denetlemeli ve bu denetimlere ilişkin raporlar hazırlamalıdır. Bu raporlar, üst yönetime sunulmalı ve gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır.

8. Teknolojik Gelişmeleri Takip Etme: Bankalar, kişisel verilerin korunmasına ilişkin teknolojik gelişmeleri takip etmeli ve bu gelişmeleri veri işleme faaliyetlerinde uygulamalıdır. Bu sayede, veri güvenliğinin en üst seviyede tutulması sağlanabilir.

9. Müşteri Bilgilendirme: Bankalar, kişisel verilerini işledikleri müşterilerini, bu işlemelere ilişkin hakları ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler hakkında bilgilendirmelidir. Bu bilgilendirme, yazılı veya elektronik ortamda yapılabilir.

10. Veri İhlallerine Tepki Verme: Bankalar, kişisel verilerde meydana gelen hırsızlık, kaybolma veya benzeri güvenlik ihlallerini derhal Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na ve ilgili kişilere bildirmelidir. Ayrıca, bu ihlallerin tekrarlanmaması için gerekli önlemleri almalıdır.

Unutulmamalıdır ki, kişisel verilerin korunması, bankalar için yalnızca yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda etik bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun bilincinde olan bankalar, müşterilerinin güvenini kazanabilir ve sektörde saygın bir konuma yükselebilirler.

Bankacılık sektöründe kişisel verilerin korunması, günümüzde hayati önem taşımaktadır. KVKK’ya uyum sağlamak ve veri güvenliğini sağlamak, bankalar için yasal bir zorunluluk olmanın ötesinde, müşteri güvenini kazanmak ve korumak için de kritik önem taşımaktadır. GarantiKVK, KVKK’ya uyum sağlama konusunda bankalara yardımcı olmak için danışmanlık faaliyetleri göstermektedir. Bankalara veri güvenliği politikalarının oluşturulması, veri işleme prosedürlerinin geliştirilmesi, veri koruma eğitimlerinin verilmesi ve veri ihlallerinin yönetilmesi gibi konularda uzmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu konuda uzman danışmanlık firmalarından destek almak isterseniz, bu süreci daha kolay ve etkin bir şekilde beraber yönetebiliriz.

İlgili Mesajlar

GDPR

Görüşmeyi Başlat
Merhaba, hangi konu ile ilgili size yardımcı olabiliriz?
*VERBİS Kaydı Danışmanlığı
*KVKK Uyum Süreci Danışmanlığı
*BT Danışmanlığı
*GDPR Danışmanlığı
*Kurumunuza Özel Eğitim ve Danışmanlık