VERBİS KAYDI KİMLERE ZORUNLU ?

Kurumlar, faaliyetlerini yürütebilmek ve geliştirmek amacıyla  elde ettiği kişisel verileri işler ve saklar, zamanla da bu  havuzu daha da genişletmek ister. Veriler çoğaldıkça bunların güvenliği konusunda riskler de artar. Bu riskleri en aza indirmek için alınması gereken önemli teknik ve idari tedbirler vardır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, özel nitelikli kişisel veri işleyen işletmelerin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS)  kayıt yaptırmasının zorunlu olduğunu biliyor muydunuz? 

Özel nitelikli kişisel veriler olarak; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini sayabiliriz.

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) kayıt sistemine ait yönetmelik 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. KVKK kapsamında olan gerçek ve tüzel kişiler sahip oldukları kişisel verileri kategoriler altında toplayarak oluşturduğu bilgileri VERBİS sistemine kaydetmek zorundadırlar.

VERBİS KAYDI ZORUNLULUĞU OLANLAR

Kayıt zorunluluğu olan bu sistem için kayıt yaptırmayan gerçek kişiler ya da şirketler için öngörülen idari para cezası miktarı 20.000 TL ile 1.000.000 TL arasında değişim göstermektedir. 

Bu kapsamda;

Yıllık çalışan sayısı 50’den ve yıllık mali bilanço toplamı da 25 milyon TL’den az olan fakat esas faaliyet konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,

Yıllık çalışan sayısı 50’nin üzerinde olan ya da yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’nin üzerinde olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

Yurt Dışında Yerleşik Bulunan Gerçek ve Tüzel Kişi Veri Sorumluları

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Veri Sorumluları

Sağlık Sektöründe Faaliyet Gösteren Kurumlar

 • Eczaneler
 • Hastaneler
 • Poliklinikler
 • Tıp merkezleri
 • Muayenehaneler
 • Diş poliklinikleri
 • Laboratuvarlar
 • Psikologlar
 • Diyetisyenler
 • Rehabilitasyon ve fizik tedavi merkezleri
 • Reçete karşılığı medikal ürün satışı gerçekleştirenler
 • Gözlükçüler (reçete karşılığı numaralı gözlük verenler)
 • Paramedikal insan sağlığı hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler
 • Sağlık hizmet sunucuları, zihinsel engellilik veya madde bağımlılığına yönelik hizmet sunan gerçek veya tüzel kişiler

Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren Kurumlar

 • Oteller,
 • Tur şirketleri,
 • Vize aracı kurumları

gibi birçok kuruluş KVKK kapsamında sorumluluk altında bulunmaktadır ve kanuna uyum sürecinde kanunda belirtilen önlemleri almaları ve talebe bağlı  işlemleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

Garantikvk.com sitemizi inceleyerek gerekli idari ve teknik önlemler hakkında bilgi alabilirsiniz.

VERBİS KAYDI ZORUNLULUĞUNDA İSTİSNALAR

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16’ncı maddesinde, “Veri Sorumluları Siciline” kayıt zorunluluğuna bazı istisnalar getirilmiştir.

Buna göre;

• Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla, yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,

 • Avukatlar,

• Gümrük müşavirleri,

• Arabulucular,

• Noterler,

• Siyasi partiler,

• Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler,

• Dernekler, vakıflardan ve sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler,

• Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu “özel nitelikli kişisel veri işleme” olmayanlar,

VERBİS’e kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştur

VERBİS SİSTEMİ KAMUYA AÇIKTIR

VERBİS’e girilecek bilgiler kesinlikle gerçek kişilere ait bilgiler değil, sadece üst başlıklar halinde kategorik bazdaki bilgilerdir. VERBİS kamuya açıktır. Vatandaşlar veri sorumlularının girdiği bilgileri denetleyebilirler, amaç dışı kayıtların yapıldığını düşündüklerinde, bunu Veri Sorumlusu’na iletebilirler. Veri Sorumlusu’ndan gelen cevaba göre de Kişisel Verileri Koruma Kurumuna şikâyette bulunabilirler.

Garanti KVK olarak Verbis Kaydı ve KVKK uyum sürecinizi profesyonel bir şekilde adınıza yönetebilir ve gerekli talimatları en doğru şekilde mevzuata göre uyarlayarak yapabilmek için size destek sağlayabiliriz.

TEKLİF AL formunu doldurarak bize göndermeniz yeterli olacaktır.

Danışmanlık hizmetlerimizden yaptığınız seçime göre size fiyat teklifi ile geri dönerek çalışma olanağı sağlayabiliriz.

KVKK Danışmanlık Hizmetlerimiz

VERBİS Kaydı’nın Yapılması

Envanterlerin Oluşturulması

Avukatlarımızla Özel Online Toplantılar

Aydınlatma Metni’nin Hazırlanması

Çalışanlar için Aydınlatma Metni’nin Hazırlanması

Çalışan Adayları için Aydınlatma Metni Hazırlanması

Ziyaretçiler için Aydınlatma Metni Hazırlanması

Çalışanlar için Açık Rıza Form’larının Hazırlanması

Çalışan Adayları için Açık Rıza Form’larının Hazırlanması

Çalışanlar için Gizlilik Taahhütnamelerinin Hazırlanması

Veri Aktarım ve Gizlilik Taahhütnamelerinin Hazırlanması

Veri İhlali Prosedürünün Hazırlanması

Veri Sahibi Başvuru Prosedürünün Hazırlanması

Olay Bildirim/Müdahale Formlarının Hazırlanması

Saklama İmha Politikalarının Hazırlanması

Doküman Bilgilendirme Metinlerinin Hazırlanması

İlgili Mesajlar

GDPR

Görüşmeyi Başlat
Merhaba, hangi konu ile ilgili size yardımcı olabiliriz?
*VERBİS Kaydı Danışmanlığı
*KVKK Uyum Süreci Danışmanlığı
*BT Danışmanlığı
*GDPR Danışmanlığı
*Kurumunuza Özel Eğitim ve Danışmanlık